Tag: ชาย-ชาย

Sexual Diversity ความหลากหลายทางเพศในโลกสีรุ้ง

“แต่เดิมนั้น มนุษย์มิได้มีธรรมชาติเช่นที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งมิได้แบ่งเป็นสองเพศอย่างทุกวันนี้ ทว่าพวกเขามีสามเพศ คือ ชาย-ชาย หญิง-หญิง และชาย-หญิง ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเพศทั้งสอง…”